• 1
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمینی شهر گفت: در سال گذشته آمار سرقت در صدر جرائم استان و شهرستان بوده است.

قوه قضاییه با قدرت و قاطعیت با دانه درشتها برخورد کند

وضعیت خمینی شهر همچنان قرمز است

 اصفهان رئیس مجتمع بیمارستان های شهرستان خمینی شهر گفت: در یک عمل جراحی موفق در بیمارستان 9 دی منظریه توده ای با وزن بیش از 4 کیلوگرم از شکم زن…

تکمیل وافتتاح 4 مدرسه در خمینی شهر تا اول مهر ماه

ویروس کرونا

مدیر رصدخانه فرهنگی - اجتماعی استان اصفهان گفت: رصد فرهنگی پیش بینی ساز و کار نظام مندی برای مطالعه، بررسی و تحلیل ارزشها ، هنجارها و روفتار های فرهنگ عمومی…

اطلس فرهنگی ادعا شده را گزارش دهید

هزینه سرویس مدارس تنها تا 15 اسفند ماه محاسبه می شود

چهارشنبه, 01 مرداد 1399 ساعت 04:59

الو فرصت

خیابان شریعتی جنونی دقیقا روبروی پنج شنبه بازار، انتهای کوچه سنگ کوچکی روی جوی آب قرار دارد که به سختی یک موتور از روی آن رد می شود. اگر به…

الو فرصت

الو فرصت