• 1
  • 2
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمینی شهر گفت: در سال گذشته آمار سرقت در صدر جرائم استان و شهرستان بوده است.

قوه قضاییه با قدرت و قاطعیت با دانه درشتها برخورد کند

وضعیت خمینی شهر همچنان قرمز است

  اصفهان رئیس مجتمع بیمارستان های شهرستان خمینی شهر گفت: در یک عمل جراحی موفق در بیمارستان 9 دی منظریه توده ای با وزن بیش از 4 کیلوگرم از شکم…

تکمیل وافتتاح 4 مدرسه در خمینی شهر تا اول مهر ماه

ویروس کرونا

مدیر رصدخانه فرهنگی - اجتماعی استان اصفهان گفت: رصد فرهنگی پیش بینی ساز و کار نظام مندی برای مطالعه، بررسی و تحلیل ارزشها ، هنجارها و روفتار های فرهنگ عمومی…

اطلس فرهنگی ادعا شده را گزارش دهید

هزینه سرویس مدارس تنها تا 15 اسفند ماه محاسبه می شود